Zásady ochrany osobních údajů - BWT Best Water Technology 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BWT Česká republika, spol. s.r.o. (kontaktní údaje naleznete zde) je potěšena z vaší návštěvy našich webových stránek! Na ochranu Vašich dat a soukromí klademe obzvláště velký důraz.

 

Naše webové stránky mohou být použity bez zadávání osobních údajů. Na některé služby na stránkách se však mohou vztahovat různá pravidla, která jsou vysvětlena v bodech níže.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně dat (dále jen GDPR) a příslušných předpisů pro ochranu údajů specifických pro danou zemi. Tímto prohlášením o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. Dále vás chceme informovat o vašich právech.

 

Provedli jsme technická organizační opatření k ochraně vašich dat před ztrátou, úpravou nebo neoprávněným přístupem. Bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována podle technologických norem.

 

Níže uvedená ustanovení slouží k poskytnutí informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních informací poskytovatelem BWT Česká republika, spol. s.r.o. a souvisejících dílčích webových stránek, s výjimkou webových stránek, které jsou kontrolovány nebo provozovány třetími stranami. Uvědomte si prosím, že naše společnost není zodpovědná za správu a zveřejněný obsah na webových stránkách třetích stran.

 

1. Obecná ustanovení

Prohlášení o ochraně údajů společnosti BWT Česká republika, spol. s.r.o. je založeno na podmínkách GDPR.

 

"Osobními informacemi" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, kterou lze přímo nebo nepřímo určit pomocí identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, nebo jeden nebo více zvláštních znaků, vyjadřující fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. "Neosobní údaje" jsou anonymní a jedná se o informace, které za žádných okolností nemohou být přičteny osobám postiženým. Z tohoto důvodu se na neosobní údaje nevztahuje zákon o ochraně údajů.

 

“Subjekt údajů” znamená identifikovatelnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje zpracovává zpracovatel osobních údajů.

 

"Zpracováním údajů" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, konzultace, použití, zveřejňování, šíření nebo jinak zpřístupnění, sladění nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

 

"Správcem údajů" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu.

 

"Třetí stranou" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, zpracovatel údajů a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 

"Souhlasem" subjektu údajů se rozumí jakákoli svobodná, specifická, informovaná a jednoznačná indikace přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným souhlasným postupem vyjadřuje souhlasem se zpracováním osobních údajů vztahujícím se k jeho osobě.

Osobní údaje zpracovává naše společnost pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně dat. V případě, že odpovídáte naší společnosti nebo vyplníte formulář s vašimi daty, souhlasíte s tím, že data jsou zpracovávána pro výše uvedené účely.

 

2. Jméno a adresa týkající se správce a kontaktního partnera

Subjekt zodpovědný za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v rámci GDPR je:

 

BWT Česká republika, spol. s.r.o.
Lipová 196
251 01 Čestlice
T: +420 / 272 680 300
E-mail: office@bwt.cz

 

3. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené účely. Vaše osobní údaje nejsou převedeny na třetí strany, s výjimkou těch aplikací uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo závazných vnitrostátních právních předpisech.

 

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře. Osobní údaje poskytované uživatelem jsou uloženy pouze za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Budeme vás žádat, abyste nám předem poskytli svůj souhlas a poskytli informace prostřednictvím hypertextového odkazu.

 

a) Kontakt prostřednictvím webové stránky

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře. V takovém případě se ukládají informace, které jste poskytli (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) za účelem usnadnění komunikace s Vámi a pro vyřízení Vaší žádosti.

4. Právní základ

Zpracování dat je zákonné pouze v případě, že je splněna v odpovídajícím rozsahu nejméně jedna podmínka článku 6 evropského nařízení o ochraně dat GDPR. V České republice aktuálně není platný prováděcí právní předpis pro směrnici GDPR, z tohoto důvodu je stále směrodatný Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.


5. Doba uchování osobních údajů

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období opakování. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy budoucí.

 

6. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv namítat proti použití vašich osobních údajů s budoucím účinkem, zajistit částečné nebo úplné vymazání či zablokování. V jiném případě si můžete vyžádat informace o osobních údajích, které jsme uložili pro případ jejich revize či obnovení souhlasu s jejich zpracováním. V případě, že úplné smazání je z právních nebo ekonomických důvodů v daném čase náročné, data budou zablokována. Naše společnost Vás bude okamžitě informovat, pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů a s tím spojených rizik porušení Vašich osobních práv a svobod. V takovém případě máte právo se obrátit na národní komisi pro ochranu osobních údajů.

 

Tato práva mohou být kdykoliv vynucena a to písemně na adresu společnosti BWT Česká republika s.r.o. nebo el. poštou na e-mail: office@bwt.cz. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že informace mohou být poskytnuty pouze v případě prokázání identity.

 

V případě, že chcete zákaznický účet smazat, data uložená na vašem účtu budou automaticky smazána.

 

7. Cookies

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. Cookie ID je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit jednotlivé prohlížeče subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného cookie ID.

 

Úpravou nastavení internetového prohlížeče můžete zabránit instalaci souboru cookie. V důsledku toho můžete nastavení cookie trvale odmítnout. Aktuálně nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Měli byste však vědět, že tím nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

 

Tato data budou uložena maximálně po dobu 180 dní, aby byly chráněny systémy zpracování dat před neoprávněným přístupem.

 

8. Webová analýza

 

a) Google AdWords konverze a sledování

Pro účely propagace také naše webové stránky využívají reklamní nástroj "Google AdWords". Součástí této služby je analýza služby "Konverze a sledování" společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Pokud získáte přístup k našim stránkám prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie je umístěn na vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Tyto tzv. "Cookie konverze" přestanou být aktivní po 30 dnech a nejsou používány k identifikaci Vás osobně. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, zatímco cookie je stále aktivní, my a Google víme, že jste jako uživatel klikli na reklamy umístěné na Googlu a byly přesměrovány na naše stránky.

 

Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím "souborů cookie pro konverzi" k sestavování statistik pro naše webové stránky. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a na které stránky našeho webu pak přistupoval každý uživatel. Nicméně my ani jiní inzerenti, kteří používají službu Google AdWords, neobdrží jakýkoli druh informací, které mohou být použity k osobnímu určení uživatelů.

 

Můžete zabránit instalaci "cookies pro konverzi" provedením příslušné změny nastavení prohlížeče, například nastavením prohlížeče tak, aby bylo automatické umístění souborů cookie deaktivováno nebo blokováním souborů cookie z domény "googleadservices.com".

 

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy


b) Seznam Sklik konverze a sledování

Pro účely propagace naše webové stránky dále využívají reklamní nástroj "Sklik" od společnosti Seznam.cz a.s. Součástí této služby je také analýza služby "Konverze a sledování" společnosti Seznam.cz a.s se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 v ČR, dále jen "Seznam". Pokud získáte přístup k našim stránkám prostřednictvím reklamy Sklik, soubor cookie je umístěn na vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Tyto tzv. "Cookie konverze" přestanou být aktivní v intervalu 30 až 540 dní a nejsou používány k identifikaci Vás osobně. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, zatímco cookie je stále aktivní, my a Seznam víme, že jste jako uživatel klikli na reklamy umístěné na Seznamu a byly přesměrovány na naše stránky.

 

Společnost Seznam využívá informace získané prostřednictvím "souborů cookie pro konverzi" k sestavování statistik pro naše webové stránky. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a na které stránky našeho webu pak přistupoval každý uživatel. Nicméně my ani jiní inzerenti, kteří používají službu Seznam Sklik, neobdrží jakýkoli druh informací, které mohou být použity k osobnímu určení uživatelů.

 

Z cílené reklamy se lze odhlásit na adrese: http://www.imedia.cz což je místo dostupné z domovské stránky http://www.seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama).

 

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Seznam naleznete na následujících odkazech:
https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
https://blog.seznam.cz/stitek/ochrana-osobnich-udaju/

 

c) etracker

Poskytovatel těchto stránek využívá služeb společnosti etracker GmbH, Hamburg, Německo https://www.etracker.com k analýze údajů o využití. Používají se zde soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu využívání těchto stránek svými návštěvníky, jakož i zobrazení obsahu či reklamy relevantní pro použití. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči na zařízení uživatele. Soubory cookie etracker neobsahují žádné informace, které by mohly identifikovat uživatele.

 

Údaje generované společností etracker jsou zpracovávány a ukládány etrackerem výlučně v Německu prostřednictvím komisionáře poskytovatele této webové stránky, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám o ochraně dat. V tomto ohledu byl etracker kontrolován, certifikován a udělen certifikátem ePrivacyseal pro ochranu údajů.

 

Údaje jsou zpracovávány na právním základě čl. 6 oddíl 1 písm. F (oprávněný zájem) nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR). Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a naší internetové stránky. Vzhledem k tomu, že ochrana soukromí našich návštěvníků je pro nás velmi důležitá, etracker anonymizuje IP adresu co nejdříve a převede přihlašovací ID či ID zařízení na jedinečný klíč, s kterým však nemůže být spojeno žádné konkrétní uživatele. Etracker jej nepoužívá pro žádný jiný účel, nesmí ji kombinovat s jinými údaji nebo je předávat třetím osobám.

 

K výše popsanému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud se týká Vaší osoby. Vaše opozice pro Vás nebude znamenat nepříznivé důsledky.

 

Další informace o ochraně dat pomocí programu etracker naleznete zde:
https://www.etracker.com/datenschutz/


Pokud se chcete odhlásit ze zpracování údajů společností etracker, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko níže.