Chladicí a klimatizační voda - BWT Best Water Technology 
Chladicí voda a voda v klimatizaciBWT nabízí dokonalé řešení k účinnému
ošetřování chladicí vody a vody v klimatizaci.

Chladicí a klimatizační voda

Uzavřené okruhy (například cirkulace vody v klimatizačních systémech)

Měkčená nebo odsolená voda je obecně vhodná pro plnění v případě použití potrubního materiálu odolnému korozi (např. plastu) a pro jednorázové plnění. Nicméně v závislosti na kvalitě vody a provozních podmínkách se může vyžadovat úprava plnicí vody.

 

Otevřené opakovaně chladicí systémy (všechny systémy s chladicí věží)

Protože se v chladicích věžích odpařuje pouze čistá voda, koncentrace soli v cirkulační vodě se trvale zvyšuje. Nadměrný obsah soli může vést ke kalcifikaci a korozi v chladicí věži a v potrubí cirkulační vody. Tvorba řas a prachové částice pocházející z okolního vzduchu mohou rovněž narušit funkci systému. Úprava vody se tedy vyžaduje v téměř všech případech s cílem zajistit ekonomický a spolehlivý provoz chladicí věže. Norma VDI 3803 uvádí, že kvalita cirkulační vody musí být vhodná pro materiály používané v chladicím obvodu. Prahové limity jsou definovány v níže uvedené tabulce:

 

Doporučené prahové hodnoty pro kvalitu cirkulační oběhové vody

Materiál ve styku s vodou chladicí věže   Vodivost  Obsah vápníku  Obsah chloridu  Obsah síranu
    Ca Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Ocel a neželezné kovy < 2200 > 20 < 200 < 325
Ocel a kovy s povrchovou úpravou < 2500 > 20 < 250 < 400
Plast a nerezová ocel < 3000   < 400

< 600

 

Cirkulační voda musí být co nejprůzračnější a bezbarvá a nesmí obsahovat žádné sedimenty. Tvrdost uhličitanu musí být < 4° dH, stabilizace chemické tvrdosti musí být < 20° dH. Přerušovaně musí být dávkován biocid při počtu bakterií > 100,000/ml.

 

Nebudou-li výše uvedené prahové hodnoty dodrženy, může dojít k následným závadám:

  • Zhoršení přenosu tepla nebo chladu

  • Nárůst ztráty tlaku díky sekčním omezením

  • Blokování trysek, ventilů a chladicího potrubí

 

To může vyústit v:

  • vyšší spotřebu energie a vody

  • závady a výpadky ve výrobě

  • zvýšená míra údržby

  • zničení důležitých součástí systému 

 

Voda v klimatizaci (např. ve zvlhčovacích jednotkách v klimatizačních systémech)

Zvlhčovadla v klimatizačních systémech se používají v mnoha budovách, protože lidé potřebují určitou minimální hladinu vzdušné vlhkosti. Neadekvátní nebo nesprávně provedené zvlhčování vzduchu může závažně ovlivnit zdraví a komfort uživatelů budovy. Při plánování a provozu zvlhčovačů hrají hygienická hlediska hlavní roli a aktuálně platná norma VDI 6022 obsahuje cenná doporučení týkající se takového plánování.

 

Ke zvlhčování vzduchu se používají různé procesy a pro každý proces je důležité správné ošetření zvlhčovací vody. Systémy reverzní osmózy k odsolování pitné vody se stávají stále více oblíbenými a v některých případech jsou dodávány společně s dezinfekčními systémy.

 

Můžeme poskytnout technickou podporu od plánování projektu k dosažení spolehlivého a cenově efektivního systému až po pravidelnou údržbu nainstalovaného systému.